PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของสถาบันการเงิน

เนื่องมาจากเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น ทำให้การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทำได้ง่ายขึ้น และหลายครั้งก็นำมาซึ่งความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) เนื่องมาจากเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ มีหลากหลายขึ้น ทำให้การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทำได้ง่ายขึ้น และหลายครั้งก็นำมาซึ่งความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล เราทุกคนในองค์กรจึงควรมีความสามารถในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ รวมทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการด้วย

คำอธิบายหลักสูตร (Course Description)
หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนในองค์กรรับทราบถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปการปฏิบัติให้สอดคล้องในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการไม่ให้รั่วไหล อันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อองค์กร ทั้งในเรื่องของมูลค่าทางการเงิน (Financial loss) และ ชื่อเสียงองค์กร (Reputational loss)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนในองค์กรทำความเข้าใจ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปการปฏิบัติให้สอดคล้องในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล


Your Instructor


pmd47
pmd47

Course Curriculum


  Introduction
Available in days
days after you enroll
  พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Available in days
days after you enroll
  แบบทดสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
Available in days
days after you enroll

Get started now!